Guizhou Tai Zi Shen

Guizhou Tai Zi Shen

裕華

Regular price $140.00 HKD $126.00 HKD Sale

Highlight :
Invigorate Qi and strengthen spleen
Origin :
China

Ingredients :
Tai Zi Shen

Product Code: 52573486